GRATIS verzending in België

Algemene voorwaarden

Inleiding

Belangrijke opmerking:

De Gebruiker wordt verzocht onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen.

De verkoopsite http://www.blueginger.be (hierna “Site” genoemd) is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet, en openstaat voor alle gebruikers van dit netwerk (hierna “gebruikers” genoemd). De website blueginger.be wordt beheerd door:

Blue Ginger BVBA
Adres op aanvraag
8200 Brugge
info@blueginger.be

BTW BE 0568.529.173

Bank: ING
Rekeningnummer: BE30 3631 4194 69 11

(hierna vernoemd als “Blue Ginger BVBA” ).

Via de Site kan Blue Ginger BVBA producten (hierna “Producten” genoemd) te koop aanbieden aan Gebruikers die op de site surfen. Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en Blue Ginger BVBA gezamenlijk de “Partijen” en afzonderlijk “Partij” worden genoemd, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft bevestigd dan “Koper” wordt genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.

Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van de mogelijke weigering door Blue Ginger BVBA. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden door verkeerde prijsmelding, bij niet-betaling van voorafgaande bestellingen of ingeval Blue Ginger BVBA van oordeel is dat artikels te vaak werden teruggezonden of verloren.

Eenieder die een op de Site te koop aangeboden Product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen.

 

 1. Onderwerp

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die voortvloeien uit de online-verkoop van de op de Site te koop aangeboden Producten, zij het dan uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan.

 

 1. Producten en Prijzen

2.1. Producten

 

De door Blue Ginger aangeboden Producten zijn die welke op de Site worden aangegeven op de dag dat de Site door de Gebruiker wordt geraadpleegd, zolang de voorraad strekt.

Indien één van de Producten niet beschikbaar is, wordt de Koper uiterlijk bij levering van de volledige bestelling hiervan in kennis gesteld.

Blue Ginger BVBA zorgt ervoor dat kleuren en omschrijvingen van de producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn. De beeld- en de kleurkwaliteit kunnen verschillen afhankelijk van het scherm van de Gebruiker. Blue Ginger BVBA kan niet garanderen dat uw scherm alle details en kenmerken van het werkelijke product juist weergeeft.

Op de Site staat een gedetailleerde productomschrijving (materiaal, dimensies, verpakking etc.) en digitale foto’s bij elk product.

2.2. Prijzen

 

De prijzen zijn opgegeven in Euro en zijn geldig in België. De toepasselijke BTW is in de prijs verrekend.

Blue Ginger BVBA behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, en de Gebruiker stemt hiermee in. De Producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, voor zover de Producten in kwestie beschikbaar zijn.

 

2.3. Verzendkosten van de bestelling

 

Blue Ginger BVBA streeft er naar binnen de 2 à max. 3 werkdagen uw bestelling op het door u opgegeven adres te bezorgen (weekends en feestdagen in België en land van bestemming niet meegerekend).

We voorzien leveringen binnen de volgende landen:

 

Bestemming       Verzendkosten   Levertijd

 

België                    gratis                     max. 3 werkdagen

Nederland            6,04 euro              max. 3 werkdagen

 

Blue Ginger BVBA verwerkt en verzendt bestellingen van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen in België of tenzij expliciet vermeld op de website.

 

 

 1. De Bestelling

 

3.1. Registratie van een bestelling

 

Indien de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende Producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze Producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje “Toevoegen aan mandje” te klikken.

 

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om:

 

 • een overzicht van de door hem geselecteerde Producten te krijgen, door te klikken op “Mijn winkelmandje”,

 

 • eventuele fouten bij de ingave van de gegevens te corrigeren door te klikken op “Terug”;

 

 • de selectie van Producten te beëindigen en deze Producten te bestellen door te klikken op “Doorgaan naar kassa”.

 

De Gebruiker kan de door hem gekozen Producten bestellen door eerst te klikken op “Doorgaan naar kassa” en zich vervolgens te identificeren, door zijn gebruikersnaam en paswoord in te geven die hij gecreëerd zal hebben door te klikken op “My Blue Ginger”. In dit laatste geval dient de Gebruiker het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te toetsen, zoals zijn naam, voornaam en postadres. De Gebruiker dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord dat hij zelf kiest. De Gebruiker moet dit wachtwoord opgeven om zich naderhand op de Site te identificeren.

De Gebruiker aanvaardt dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Als de Gebruiker eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen (zoals vermeld in artikel 4 hieronder). Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens: de soort, hoeveelheid en prijs van de door de Gebruiker gekozen Producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling. Bovendien zal de Gebruiker duidelijk de verzendingskosten zien staan. Ofwel gratis voor België of extra verzendkosten voor Nederland.(zie artikel 2.3). Het staat de Gebruiker vrij de door hem gewenste betalingswijze te kiezen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 7.

 

3.2. Definitieve validering van de bestelling

 

Van het moment dat de Gebruiker zijn betaalwijze valideert, wordt de bestelling definitief gevalideerd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De Gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren.

De Gebruiker wordt dan als Koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Blue Ginger BVBA, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Blue Ginger BVBA.

In overeenstemming met het gestelde artikel 5 hierna heeft de Koper het recht om zonder betaling van boete en zonder opgaaf van reden, af te zien van de aankoop binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag nadat de Producten zijn geleverd door Blue Ginger BVBA.

 

3.3. Bevestiging van de bestelling

 

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door Blue Ginger BVBA verstuurd, uiterlijk bij levering van de Producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.

In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de Partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de promoties en de verzendkosten. De factuur die aan de Koper geadresseerd zal worden bij levering van het pakje zal dus de prijzen van de producten, alsook de eventuele verzendkosten (zie artikel 2.3) van de bestelling omvatten.

 

 

 1. Levering

4.1. Termijnen

 

De volgende leveringstermijnen zijn van toepassing:

Voor alle beschikbare producten bedraagt de leveringstermijn gewoonlijk max. 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging/betaling van de bestelling

 

Voor het geval de bestelling niet kan uitgevoerd worden binnen een maximale termijn van 30 werkdagen, vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging van de bestelling door de Koper, beschikt deze laatste over het recht af te zien van de Koop.

 

4.2. Leveringsadres

 

De door de Koper bestelde Producten worden uitsluitend in België en Nederland geleverd, op het adres dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld. In dat verband heeft de Koper de mogelijkheid om de Producten op een ander adres dan het zijne te laten leveren.

Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde Producten uitsluitend op de Koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, daaronder inbegrepen de eventuele verzendkosten.

 

 

 1. Herroepingsrecht

De Koper heeft het recht om zonder betaling van boete en zonder opgave van reden, af te zien van de aankoop binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag nadat de Producten zijn geleverd door Blue Ginger BVBA.

 

In geval de Koper onderhavige bestelling herroept, zal Blue Ginger BVBA alle van de Koper ontvangen betalingen terugbetalen en dit volgens de modaliteiten hieronder.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Koper het (de) product(en)  fysiek in bezit krijgt.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper per mail aan info@blueginger.be, via een ondubbelzinnige verklaring Blue Ginger BVBA op de hoogte stellen van de beslissing de bestelling te herroepen. De Koper kan hiervoor gebruikmaken van het herroepingsformulier beschikbaar op de Site, maar is niet verplicht.

 

5.1. Gevolgen van de herroeping

In geval de Koper onderhavige bestelling herroept, zal Blue Ginger BVBA alle van de Koper ontvangen betalingen terugbetalen en dit volgens de modaliteiten hieronder.

De Koper dient echter de directe kosten te dragen voor het terugsturen van het (de) product(en).

In geval van herroeping van een deel van de bestelling, zal Blue Ginger BVBA al de ontvangen betalingen aangaande de producten in kwestie terugbetalen, met uitzondering van de verzendkosten.

De Koper staat zelf in voor de verzendkosten voor het terugsturen van het (de) producten. Deze verzendkosten kunnen niet verhaald worden op Blue Ginger BVBA.

De terugbetaling gebeurt onverwijld en niet later dan 14 dagen nadat Blue Ginger BVBA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de bestelling geheel of gedeeltelijk te herroepen. De betaling gebeurt echter opvoorwaarde dat het (de) product(en) terug ontvangen zijn, of de Koper heeft aangetoond dat het (de) product(en) vestuurd zijn.

Blue Ginger BVBA betaalt de Koper terug door overschrijving, dus de Koper dient zijn rekeningnummer op het retourformulier aan te geven.

De Koper dient het (de) product(en) in de originele verpakking terug te sturen, niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Koper zijn beslissing om de bestelling volledig of gedeeltelijk te herroepen heeft kenbaar gemaakt aan Blue Ginger BVBA.

Bewaar het bewijs met datum van terugzenden zorgvuldig.

De Koper wordt geacht de producten tijdens de herroepingstermijn met de gepaste zorg te hanteren en te inspecteren. De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de kenmerken en de kwaliteit van de producten vast te stellen.

Blue Ginger BVBA behoudt zich dan ook het recht voor om van de Koper een schadevergoeding te eisen meer bepaald bij terugzenden van beschadigde, vervuilde of gedragen producten, producten die zich niet meer in de oorspronkelijke verpakking bevinden, onvolledige producten of producten waarvan onderdelen ontbreken, of, tenslotte, producten die door onachtzaamheid of verkeerd gebruik werden beschadigd of werden hersteld door derden of door de Koper.

5.2. Afwezigheid van het herroepingsrecht

De Koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

De levering van verzegelde producten die niet kunnen teruggestuurd worden om redenen van bescherming van de hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering door de Koper werd verbroken.

 

De levering van producten waar geen volledig ingevuld retourformulier is ingevuld of waar de volledige informatie ontbreekt.

 

De levering van producten die niet op voorhand is aangekondigd door de Koper.

De levering van producten waar geen verzendkosten voor zijn voldaan.

Bovengenoemde zendingen worden niet in ontvangst genomen door Blue Ginger BVBA en gaan per omgaande retour terug naar de afzender. Eventuele kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de afzender.

 

 

 

5.3. Terugbetaling en andere bijzonderheden

Hoe wordt de Koper terugbetaald?

Indien Blue Ginger BVBA een bedrag verschuldigd is aan de Koper, zal de Koper terugbetaald worden met aftrek van elk bedrag dat de Koper op dat ogenblik nog verschuldigd is aan Blue Ginger BVBA.

De Koper moet bij terugzending het bankrekeningnummer op het herroepingsformulier noteren. Indien de Koper het niet vermeldt en Blue Ginger BVBA het rekeningnummer van de Koper niet kent, zal de Koper een waardebon ontvangen die 1 jaar geldig is of kan teruggestuurd worden naar Blue Ginger BVBA (binnen de maand), vergezeld van het bankrekeningnummer.

Belangrijke bijzonderheden:

Alle producten worden geleverd met een zegel dat absoluut niet mag verwijderd worden tijdens het passen. Elk product dat zonder zijn zegel wordt teruggezonden zal niet terugbetaald kunnen worden.

 

In geval van abnormale of onrechtmatige terugzendingen behoudt Blue Ginger BVBA zich het recht voor een latere bestelling te weigeren.

 

 1. Retour

Voor het verzenden worden alle artikelen door Blue Ginger BVBA gecontroleerd. Er wordt gezorgd voor een stevige verpakking. De Koper verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en Blue Ginger BVBA onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. (binnen 48 uur) Dit kan via email (info@blueginger.be) met een foto van het beschadigde artikel erbij. De postverpakking moet bijgehouden worden tot de Koper vastgesteld heeft dat zijn bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen met Blue Ginger BVBA. De Koper kan geen producten terugsturen op eigen initiatief.

Indien de door de Koper ontvangen producten gebreken vertonen, zullen de verzendkosten voor de retourzending terugbetaald worden.

 

Indien Blue Ginger BVBA een bedrag verschuldigd is aan de Koper, zal de Koper terugbetaald worden met aftrek van elk bedrag dat de Koper op dat ogenblik nog verschuldigd is aan Blue Ginger BVBA.  De Koper moet bij terugzending het bankrekeningnummer op het retourformulier noteren.

Indien de Koper het niet vermeldt  en Blue Ginger BVBA het rekeningnummer  van de Koper niet kent, zal de Koper een waardebon ontvangen die 1 jaar geldig is of kan teruggestuurd worden naar Blue Ginger BVBA (binnen de maand), vergezeld van het bankrekeningnummer.

 

 1. Betaling

Bij de bevestiging van de bestelling wordt aan de Koper gevraagd om uit de onderstaande betalingswijzen te kiezen:

 • Bancontact/Maestro
 • Visa
 • Mastercard
 • Ideal

Er worden geen extra betalingskosten aangerekend.

Voor alle online betalingen werkt Blue Ginger samen met het Belgisch bedrijf Ogone, een beveiligd online betaalsysteem en marktleider op gebied van online betalen bij e-commerce shops. Ogone voldoet aan de strenge eisen die creditcardmaatschappijen stellen aan online betalingen.

Bij Blue Ginger BVBA kan de Koper veilig betalen doordat de veilige SSL (Secure Socket Layer) methode gebruikt wordt. Dit betekent dat al de persoonlijke gegevens van de Koper in verband met betaling beveiligd worden.

 

De bestelling wordt nagekomen, onder voorbehoud van het recht van Blue Ginger BVBA om deze te weigeren. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden bij foutieve prijsvermelding, niet-betaling van voorafgaande bestellingen of als Blue Ginger BVBA oordeelt dat er te vaak artikelen teruggestuurd of verloren worden. Een bestelling kan geweigerd worden wanneer de Koper bij de vereffening van vorige aankopen in gebreke is gebleven, of ingeval Blue Ginger BVBA van oordeel is dat artikels te dikwijls werden teruggezonden of verloren.

Na het bijhouden van de producten gedurende 14 kalenderdagen, worden de verkoop als gesloten en de factuur die bij het pakje is gevoegd, als definitief aanvaard beschouwd.

In elk geval behoudt Blue Ginger BVBA zich het recht voor elke bestelling of levering te weigeren in geval van:

 

 • een bestaand geschil met de Koper;
 • niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling door de Koper;
 • weigering van toestemming voor betaling met bankkaart door de bankinstellingen;

 

Dusdanig kan Blue Ginger BVBA onder geen beding aansprakelijk worden gesteld.

 

 1. Privacy – Gebruik van persoonlijke gegevens

Blue Ginger BVBA verbindt zich ertoe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de Koper teneinde de Koper op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van Blue Ginger BVBA en zal deze gegevens behandelen met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

De door de Koper in het kader van zijn aankoop meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerking van de persoonsgegevens m.b.t. de Koper door Blue Ginger BVBA, verantwoordelijke van de verwerking, is bestemd voor het klantenbeheer, de strijd tegen fraude en inbreuken van de klanten, het beheer van geschillen, de analyse van risico van elke bestelling op basis van voorafgaande gedragingen van klanten en potentiële klanten, het beheer van de kredieten, de direct marketing, de handel van commerciële informatie en de bemiddelaarsdienst.

De Koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een e-mail (info@blueginger.be) te versturen, vergezeld van een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart.

 

 1. Diverse bepalingen

9.1. Overmacht

 

Blue Ginger BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, met name de aanwezigheid van virussen, in geval van een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand.

 

Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven.

 

Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal Blue Ginger BVBA de Gebruiker/Koper hiervan in kennis stellen binnen vijf (5) werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

 

Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft Blue Ginger de gelegenheid om de bestelling niet te honoreren, in voorkomend geval onder verplichting voor Blue Ginger BVBA om de aankoopprijs terug te betalen aan de Koper.

 

9.2. Gedeeltelijke ongeldigheid

 

Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een desbevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

 

9.3. Volledigheid van de overeenkomst

 

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de Partijen zijn belichaamd.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

 

9.4. Toepasselijk recht – Geldende rechtsbevoegdheid

 

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen Blue Ginger BVBA en de Koper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering in te stellen. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge zijn bevoegd.

10.  Cookies

Op de Site gebruiken we cookies om de inhoud van onze website te verbeteren en het aantal bezoeken op onze website te kunnen vaststellen.

10.1 Wat is een cookie?
Op blueginger.be wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

10.2 Waar worden cookies voor gebruikt?
Cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. Cookies worden gebruikt voor het vergroten van het winkelgemak op blueginger.be. Zo zorgen cookies ervoor dat u niet herhaaldelijk dezelfde informatie krijgt te zien of hoeft in te vullen. Bovendien kan Blue Ginger BVBA aan de hand van cookies persoonlijke aanbiedingen tonen.

10.3 Wat gebeurt er bij uitschakeling van cookies?
Dankzij cookies worden advertenties beter afgestemd op uw interesses. Zet u de cookies uit, dan ziet u nog steeds reclame, alleen is deze dan niet meer afgestemd op uw surfgedrag. Als u cookies die u voorkeuren onthouden uitschakelt, moet u uw instellingen, zoals uw wachtwoord en inlognaam, steeds opnieuw intypen.

10.4 Wat houdt de cookie policy van Blue Ginger in?
Om volledig gebruik te kunnen maken van blueginger.be op uw computer, tablet of telefoon zal uw onze cookies moeten accepteren. Zonder het accepteren van deze cookies zal de website niet optimaal kunnen functioneren. Onze cookies bewaren geen gevoelige informatie zoals bijvoorbeeld betalingsgegevens. Als uw voorkeur toch uitgaat naar het blokkeren of deleten van cookies dan kan u uw browser hiervoor gebruiken.

11. Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan om enige inhoud van deze website te gebruiken, over te nemen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blue Ginger BVBA.

12. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Blue Ginger BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Blue Ginger BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Blue Ginger BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien de Gebruiker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de Gebruiker Blue Ginger BVBA contacteren via info@blueginger.be.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Blue Ginger BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Blue Ginger BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Blue Ginger BVBA verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.